Pinching iron

identifier

MOT V Dv 1409

morphology

craft

craft

holotype

MOT V Dv 1409 L=23,5cm B=7cm G=275gr

holotype

MOT V Dv 1410 L=19,5cm B=4cm G=170gr. Opschrift: 30.

holotype

MOT V Dv 1411 L=21,5cm B=4,5cm G=130gr